Resultat oktober 2017

Resultat från Hälsorapports oktoberenkät om hälsoekonomi.

Tack till alla er som besvarat oktoberenkäten! Inbjudan att besvara enkäten gick ut till Hälsorapports omkring 5 000 deltagare. Fram till och med den 2 november hade 2 739 vuxna personer (61%) svarat på enkäten och 686 vårdnadshavare (52%) svarat för sitt barns räkning. Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

I enkäten presenterades två olika situationer av en hudsjukdom. Respondenterna skulle ta ställning till hur mycket de var beredda att betala för att få tillgång till en behandling mot symtom av sjukdomen respektive en förebyggande insats som minskar risken att överhuvudtaget insjukna.

I situation 1 beskrevs en sjukdom som ger upphov till hudutslag och klåda. Sjukdomen begränsar inte individen i vardagen, men upplevs som besvärande. I situation 2 är sjukdomen allvarligare med blödande och varande hudutslag, svår klåda och sömnsvårigheter. Sammantaget har sjukdomen i situation 2 en stor negativ påverkan på livskvaliteten.

I figur 1 är det tydligt att den genomsnittliga betalningsviljan (median) är högre vid situation 2 än i situation 1.

Figur 1 Median av betalningsvilja, beroende på scenario eller vuxen/barnenkät. Siffror är inte justerade för riskreduktion.

Vad händer nu?

Resultaten från oktoberenkäten kommer publiceras i en vetenskaplig artikel. Insamlad data kommer att analyseras statistiskt i en regressionsanalys där vi tar hänsyn till de olika scenarierna samt bakgrundsfaktorer, såsom kön, ålder och inkomst. Analyser kommer att utföras med hänsyn tagen till den riskreduktion som preciserats i frågorna, för att kunna jämföra betalningsviljan mellan förebyggande insats och behandling. Resultaten kommer att användas som vägledning i myndighetens arbete med hälsoekonomiska analyser.

Meny