Resultat december 2016

Resultat från Hälsorapports decemberenkät om vaccinationer

Stort tack till er alla som besvarat decemberenkäten! Inbjudan att delta gick ut till Hälsorapports 4 931 deltagare och fram till och med den 16 januari 2017 hade 3 500 (90%) av de vuxna deltagarna besvarat enkäten om vaccinationer för vuxna och 911 (87%) enkäten om vaccinationer för sitt barn. Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

Vaccinationer för barn

Majoriteten av föräldrarna har en positiv inställning till vaccinationer och anser att det är viktigt för barns hälsa att vaccineras. Nästan alla barn (95%) uppgavs ha fått alla vaccinationer som de erbjudits gratis genom det nationella barnvaccinationsprogrammet. Vaccin mot HPV (humant papillomvirus) var det vaccin som flest föräldrar avstod ifrån att ge sina barn. Vaccin mot HPV erbjuds till flickor i årskurs 5-6 för att förhindra livmoderhalscancer. 

Bland de sjukdomar som man vaccineras mot i barnvaccinationsprogrammet upplevde störst andel föräldrar att polio och stelkramp var allvarliga eller mycket allvarliga sjukdomar.

En stor andel föräldrar (91%) uppgav att de litar på vaccinationsrekommendationer från barnavårdscentraler (BVC) och skolhälsovården. De mest förekommande informationskällorna för information om vaccin var sjuksköterska på BVC (85%) följt av Vårdguiden 1177, informationsbroschyr från BVC, information från skolan/elevhälsan, samt egen informationssökning på internet.  Sjuksköterska och läkare på BVC hade även högst förtroende bland föräldrarna när det gäller information om vaccinationer. 

Vaccinationer för vuxna

Bland de vuxna deltagarna hade majoriteten (63%) fått minst en vaccination under de 5 senaste åren. Av de som vaccinerat sig var influensavaccin mest förekommande följt av TBE samt hepatit A och B. De flesta vuxna (86%) anser att vaccinationer är ett bra sätt att skydda individer från sjukdom och de allra flesta har inte upplevt oro eller tvekan för vaccination. Många (68%) uppgav att det är viktigt för sin egen hälsa att vaccineras och mer än hälften anser att det är viktigt för andras hälsa. Över 80% angav också att de ser till att vaccinera sig enligt rekommendationer inför utlandsresor. 

De flesta fick information om vaccinationer från sjuksköterska, läkare eller broschyr på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Vanligt var även att få information genom egen informationssökning på internet, media, 1177 Vårdguiden samt från en familjemedlem eller vän. Sjuksköterska, läkare eller broschyr på en vårdcentral eller vaccinationsmottagning var de informationskällor som hade störst förtroende. 

Vad händer nu?

Enkätsvaren bidrar med viktig kunskap och kommer att analyseras ytterligare framöver. Resultatet kommer att användas för att förbättra Folkhälsomyndighetens kommunikation om vaccinationsprogram.  

Meny