Resultat april 2021

Resultat från Hälsorapports andra enkät om vaccination mot covid-19

 

Stort tack till alla er som besvarade enkäten om vaccination mot covid-19 under april 2021. Enkäten skickades till 6 418 deltagare (18 år och äldre) varav 79-81 procent svarade. Ett urval av 700 personer hade möjlighet att komplettera de fasta svarsalternativen med fritextsvar. Fritextsvaren ger mycket kunskap, men tar längre tid att analysera. Nedan sammanfattar vi resultaten övergripande. Vidare bearbetning av data och fördjupad analys pågår kontinuerligt och resultaten från dessa kommer att presenteras med viss fördröjning.

 

Hög vaccinationsvilja 

Resultatet från undersökningen visar en fortsatt stabil och hög vaccinationsvilja bland deltagarna i de åldersgrupper som ännu inte är vaccinerade. Av de som svarade på enkäten uppger drygt 88 procent (vaccinerade exkluderade) att de kommer vaccinera sig mot covid-19 när de erbjuds att göra det. 70 procent kommer helt säkert att vaccinera sig och 18 procent kommer troligen att göra det. En mindre andel, 6 procent, uppger att de skulle tacka nej till vaccinationen och 6 procent har ännu inte bestämt sig. Det fanns ingen skillnad mellan könen.

Figur 1. Vaccinationsviljan och självrapporterad vaccinationsstatus. Andel personer per åldersgrupp som uppger att de tänker tacka ja till en vaccination mot covid-19 när de erbjuds möjlighet eller som redan har vaccinerats. Observera att de lila staplarna är låga i åldersgrupperna 60-69 och 70 år och äldre eftersom majoriteten redan är vaccinerad med minst 1 dos.
 
Fråga: Kommer du vaccinera dig mot covid-19 när du erbjuds möjlighet?

Bland deltagarna hade 34 procent vaccinerats med en eller två doser vaccin. Av de deltagare som vaccinerats med en dos vaccin uppger 97 procent att de helt säkert kommer att vaccinera sig med dos 2. Resterande 3 procent svarade att de troligen kommer vaccinera sig med dos 2.

Majoriteten av deltagarna anser att vaccinationen är viktig, både för att skydda andra i sin omgivning (91 procent) och för sin egen hälsas skull (83 procent).

 

Informationsbehov och källor för information

Resultatet från undersökningen visar att andelen som uppger att de behöver information om vaccinationen sjunker med högre ålder, från 52 procent bland unga vuxna 18–29 år till 22 procent bland personer som är 70 år och äldre. När denna undersökning genomfördes pågick vaccinationsfas tre. Det innebär att regionernas information hittills främst har riktats till personer som är 60 år och äldre. Av de deltagare som har vaccinerats med dos 1 uppger 86 procent att de inte behöver mer information om hur de får tillgång till dos 2.

Andelen som vill veta mer om fördelarna med att vaccinera sig och eventuella biverkningar av vaccinerna var lägre jämfört med den undersökning som genomfördes i mars. Störst skillnad ses framför allt bland personer som är 60 år och äldre (figur 2).

Figur 2. Andel som uppger behov av mer information om fördelarna med att vaccinera sig och risken för eventuella biverkningar.
 
Fråga: Behöver du veta mer om fördelar och/eller eventuella biverkningar med att vaccinera dig mot covid-19?

Deltagarnas huvudsakliga källor för att hitta information om vaccinationen mot covid-19 var: media (70 procent); myndigheter, t.ex. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen (62 procent); 1177 Vårdguiden (55 procent); familj, vänner eller bekanta (53 procent); personal inom hälso- och sjukvården (28 procent); sociala medier (20 procent).

 

Viktiga faktorer för beslut om vaccination 

700 deltagare fick även besvara ett antal öppna frågor. Bland deltagarna var 377 personer ovaccinerade och av dessa svarade 244 personer på en fråga om vilka faktorer som är viktiga för deras beslut om vaccination (se figur 3). 

Figur 3. De vanligaste faktorerna för beslut om vaccination som uppgetts i fritextsvaren. Svaren är uppdelade utifrån vaccinationsviljan.

Fråga: Kan du beskriva vilka faktorer som var viktiga för dig inför ditt beslut om vaccination mot covid-19?

 

Upplevelsen av vaccinationen

I urvalet uppgav 190 personer att de redan hade vaccinerat sig. Av dessa fick 157 deltagare besvara en öppen fråga om hur det praktiska fungerat när de vaccinerade sig. En majoritet, 128 stycken (82 procent), kommenterade att vaccinationstillfället var en positiv upplevelse, till exempel att det var välorganiserat, proffsigt och smidigt.

 

Vad händer nu?

Enkäten är en del av ett större arbete på Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att ta fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19, uppföljning samt stötta regionerna i deras arbete. Som en del i arbetet genomfördes enkäten för att ge Folkhälsomyndigheten en bild av befolkningens inställning till ett erbjudande om covid-19-vaccin. Enkäten kommer att genomföras kontinuerligt så länge behov finns. Vidare bearbetning av data och fördjupad analys pågår och resultaten från dessa kommer att presenteras med viss fördröjning. Resultaten från enkäten kommer att delas internt på myndigheten samt med regioner. 

Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhetstext: 

Fortsatt stor vilja att vaccinera sig mot covid-19

Meny