Resultat mars 2021

Resultat från Hälsorapports första enkät om vaccination mot covid-19

 

Stort tack till alla er som besvarade enkäten om vaccination mot covid-19 under mars 2021. Enkäten skickades ut till 3483 deltagare (18 år och äldre) och besvarades av 89 procent. Drygt 500 personer hade möjlighet att komplettera de fasta svarsalternativen med fritextsvar. Fritextsvaren ger mycket kunskap, men tar längre tid att analysera. Nedan sammanfattar vi resultaten övergripande och med några fritextsvar som exempel. Vidare bearbetning av data och fördjupad analys pågår kontinuerligt och resultaten från dessa kommer att presenteras med viss fördröjning.

Hög vaccinationsvilja 

Av de som svarade på enkäten uppger drygt 91 procent att de kommer vaccinera sig mot covid-19 när de erbjuds att göra det, av dessa kommer 69,5 procent helt säkert att vaccinera sig och 21,8 procent kommer troligen att göra det. En mindre andel, 5 procent, uppger att de skulle tacka nej till vaccination och 4 procent uppger att de ännu inte vet sitt beslut. 

Den höga vaccinationsviljan ses i samtliga åldersgrupper, men är allra högst bland personer som är 70 år och äldre, där 97 procent uppger att de kommer att vaccinera sig (figur 1). Med stigande ålder ökar även andelen personer per åldersgrupp som uppger att de helt säkert kommer att vaccinera sig. Det var ingen statistisk skillnad mellan kön. 

Figur 1. Vaccinationsvilja, andel personer per åldersgrupp som tackar ja till vaccination mot covid-19 när de erbjuds möjlighet. 


 Fråga: Kommer du vaccinera dig mot covid-19 när du erbjuds möjlighet?

 

Anledningar till vaccination

Majoriteten uppger att de skulle vaccinera sig både för att skydda andra i sin omgivning samt för sin egen hälsas skull. Vaccination för att skydda andra i sin omgivning är ganska eller mycket viktigt för 91 procent. Bland både de yngre och de äldre åldersgrupperna anger majoriteten, minst 89 procent, att vaccination är viktigt för att skydda andra (figur 2). Andelen som anger att vaccination är viktigt för att skydda andra var högst i åldersgrupperna 18-19 år och 30-39 år.

Sammantaget uppger 78 procent att vaccination för den egna hälsans skull är ganska eller mycket viktigt. Bland personer som är 60 år och äldre är andelen högre. Där uppger nära 90 procent att det är viktigt att vaccinera sig för sin egen hälsas skull (figur 2). Resultatet följer den tydligaste riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död, som är hög ålder. Även om yngre personer löper lägre risk för allvarlig sjukdom utifrån sin ålder, vill majoriteten i åldersgruppen 18-29 år vaccinera sig för sin egen hälsas skull (66 %). 

Figur 2. Andel per åldersgrupp som anser att det är viktigt att vaccinera sig för sin egen hälsas skull, eller för att skydda andra i sin omgivning.


 
Ett urval fick möjlighet att komplettera med fritextsvar. Bland de deltagare som uppger att de helt säkert kommer att vaccinera sig angavs bland annat följande faktorer som viktiga inför beslut om vaccination mot covid-19; att skydda sig själv mot allvarlig sjukdom eller död, skydda andra och hindra smittspridning, kunna umgås med andra samt återgå till det normala. Nedan lyfts några citat som exempel; 

”För att kunna återgå till det vanliga livet. För allas skull.”

”Skydda andra människor. Få träffa och krama nära och kära.”

”Jag vill vaccinera mig, vill inte bli sjuk.”

Frågor och funderingar inför beslut

Inför beslut kring vaccination är det vanligt med frågor och funderingar. Tidigare erfarenheter från bland annat barnvaccinationsprogrammet har belyst att frågor och funderingar är en naturlig del inför beslutet om vaccination. Även inför beslut kring vaccination mot covid-19 då människor står inför en ny situation, ny sjukdom och nya vacciner är frågor och funderingar förväntat. Vilken typ av frågor och funderingar individer har kan även komma att ändras över tid, allt eftersom kunskapsläget kring både sjukdomen och vaccinationerna utvecklas. 

Av dem som uppger att de troligen kommer att vaccinera sig lyftes huvudsakligen följande faktorer som viktiga inför beslut i fritextsvaren; biverkningar, hur väl vaccinet fungerar och vilket vaccin de erbjuds. Nedan lyfts några citat som exempel; 

  ”Skydda mig och andra. Lite fundersam om det finns biverkningar, vi får se hur vaccinen fungerar.”

  ”Att vaccinen är vältestade och säkra. Att jag kan hjälpa till med att stoppa pandemin och skydda mina medmänniskor               genom vaccination.”

  ”Vilket vaccin som erbjuds.....att det passar med övrig sjukdom utan onödiga biverkningar.”

  ”Tycker vaccinet är för nytt och obeprövat.”

Bland deltagarna var det fem procent som svarade att de i dagsläget kommer att tacka nej vaccination mot covid-19. Fyra procent svarade att de ännu inte vet vilket beslut de kommer att fatta angående vaccination. Viktiga faktorer för beslut om vaccination som nämns bland dessa deltagare i fritextsvar är biverkningar och hur väl vaccinen fungerar. 

Praktiska frågor

Undersökningen berörde även praktiska frågor, som potentiellt skulle kunna utgöra hinder eller framgångsfaktorer för vaccination. För de deltagare som redan hade fått sin vaccination, undersökte enkäten genom en öppen fritextfråga hur deltagarna upplevde vaccinationen. Av de personer som redan hade vaccinerats inom fas 1 eller 2 kommenterade de att vaccinationstillfället var en positiv upplevelse som fungerat väl. Enstaka personer upplevde främst problem med tidsbokning.

Av de som ännu inte erbjudits vaccination kommenterade deltagarna främst att de inte såg några praktiska hinder för vaccination. Några såg praktiska hinder relaterat till tidsbokning, tid och plats för vaccination. Även tillgång till vaccin lyftes. 

Behov av mer information om tillgång till vaccination

Majoriteten, 57 procent, av deltagarna upplever behov av ytterligare information om när och hur de kommer att få tillgång till vaccination mot covid-19. När denna undersökning sammanställs pågår vaccinationsfas två, vilket innebär att regionernas information hittills främst har riktats till personer som är 65 år och äldre. 

Det finns även ett behov av att veta mer om fördelar och/eller eventuella biverkningar med att vaccinera sig mot covid-19. Resultatet visar att andelen som uppger att de behöver information sjunker med åldern, från 62 procent bland unga vuxna 18-29 år till 49 procent bland personer som är 70 år och äldre. 

De källor där deltagarna uppgav att de främst sökte information om vaccination mot covid-19 var media (62 %), myndigheter (t.ex. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Socialstyrelsen) (55 %) och familj, vänner eller bekanta (42 %) (figur 3). Dessa informationskällor skiljer sig från barnvaccinationsprogrammet då föräldrar främst får information från vårdpersonal.

Figur 3. Källor som används för att söka information om vaccination mot covid-19.


Fråga: Har du sökt information om vaccination mot covid-19 från någon av följandeinformationskällor? (Flera svarsalternativ var möjliga)
 

Vad händer nu?

Enkäten är en del av ett större arbete på Folkhälsomyndigheten som ansvarar för att ta fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19, uppföljning samt stötta regionerna i deras arbete. Som en del i arbetet genomfördes enkäten för att ge Folkhälsomyndigheten en bild av befolkningens inställning till ett erbjudande om covid-19-vaccin. Enkäten kommer att genomföras månadsvis så länge behov finns. Vidare bearbetning av data och fördjupad analys pågår kontinuerligt och resultaten från dessa kommer att presenteras med viss fördröjning. Resultaten från enkäten kommer att delas internt på myndigheten samt med regioner. 

Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhetstext: 

Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19 visar undersökning.

Meny