Resultat maj 2020 - del 2

Resultat från fritextsvaren i Hälsorapports majenkät om psykisk hälsa och levnadsvanor under coronapandemin

 

Tack igen till alla er som besvarade enkäten om psykisk hälsa och levnadsvanor! Enkäten gick ut till ett urval av 1 602 deltagare i Hälsorapport under maj månad. Alla inbjudna var i åldern 16–84 år och enkäten besvarades av 88 procent.

En tredjedel av deltagarna fick möjlighet att komplettera de fasta svarsalternativen med fritextsvar. Syftet med möjligheten att ange fritextsvar var att få en fördjupad kunskap kring enkätsvaren.

Fritextsvaren har bidragit med nya perspektiv och en fördjupad förståelse av psykisk hälsa och levnadsvanor under coronapandemin. Här lyfter vi några centrala resultat.  

En nyanserad bild av måendet under pandemin

Fritextsvar från närmare 260 personer har inkommit och lästs igenom. För vissa så har situationen med pandemin haft en negativ påverkan, andra mår och lever som vanligt. En tredje grupp uppger att vissa konsekvenser av pandemin haft en positiv inverkan på deras mående. Vissa tyckte att det var svårt att arbeta hemifrån och saknade bra förutsättningar, andra upplevde att hemarbetet har gett möjlighet till att få till en bättre balans mellan arbete och fritid.

Många av livets större evenemang som bröllop, studentfirande och födelsedagsfirande kunde komma att utebli på grund av situationen i maj och det uttrycks en ledsamhet kring detta. Att det inte var klart med hur rekommendationerna skulle se ut inför den kommande sommaren skapade också en oro i sig för vissa. Andra uttryckte det som att det bara var att acceptera läget.

Vad gjordes för att må så bra som möjligt?

För att må bättre uppgav deltagarna att de ägnade sig åt motion och att vara ute i naturen. Umgänge med familj och vänner omnämndes också ofta som ett sätt att må så bra som möjligt. Att äta god mat och ägna sig åt aktiviteter som gav utlopp för kreativitet uppgavs också vara sätt att må bra under pandemin.

Andra ändrade vanor

Mer skärmtid och mer tid framför teven var svar som var återkommande. Många tog också upp att de hade slutat gå i butiker. Det fanns också exempel där deltagare beskrev att de gör ett aktivt val att undvika rapportering om coronapandemin för att minska sin oro eller ångest.

Ett tema som vi inte frågade om i enkäten men som kom fram i fritextsvaren var ”vanor” kopplade till värderingar och tankesätt. Vissa deltagare beskrev att de uppskattade saker nu som de annars tagit för givet. Andra tog upp att det inte går att tänka framåt på samma sätt nu, något som uppgavs vara svårt för folk som ser sig själva som drömmare. 

Fritextsvaren ger en inblick i hur aspekter kring måendet hänger ihop

Mycket kring psykisk hälsa och levnadsvanor beskrivs som saker som hänger ihop och påverkar varandra. Såhär skrev en deltagare: 

Jag känner mig skyldig om jag skulle träffa kompisar, det är tråkigt att träna hemma, jag märker att jag blir uttråkad och då äter jag ibland onyttiga saker och det känns nu mera som en stor grej att gå ut. Jag inser att allt det här är dåligt för både min mentala och fysiska hälsa men det är svårt. Dagarna ser likadana ut och det känns ganska meningslöst.

En annan deltagare beskrev hur saker hänger ihop såhär:

En sak som hemarbetet inneburit är att jag blivit lugnare och mindre stressad. Ingen tid går åt till att göra mig i ordning och att ta mig till och från jobbet. Jobbmöten tar dessutom betydligt mindre tid på skype än på kontoret, vilket gör att jag känner att jag får mer gjort på samma tid som förut.  Detta tillsammans gör att jag motionerar mer, för jag är inte helt slut när arbetsdagen är slut.

Vad händer nu?

Majenkäten var en del i ett större uppdrag på Folkhälsomyndigheten som bland annat syftar till att undersöka om restriktionerna i samband med coronapandemin har påverkat folkhälsan. Vi kommer att bjuda in Hälsorapports deltagare att besvara en uppföljningsenkät.

Den kunskap som tas fram används också i myndighetens arbete för en god och jämlik folkhälsa och förmedlas bland annat till politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer i samhället.  

Läs mer resultat från enkätsvaren i majenkäten.

Läs mer i Folkhälsomyndighetens nyhetstexter:

Ny undersökning visar att många oroas för konsekvenserna av covid-19. (publicerad 16 juli 2020)

Oro för att inte få vård under covid-19-pandemin – särskilt bland äldre. (publicerad 13 november 2020)

Meny