Resultat december 2018

Resultat från Hälsorapports decemberenkät om vaccination mot vattkoppor och bältros

 

Stort tack till er alla som besvarat decemberenkäten! Inbjudan att delta gick ut till Hälsorapports drygt 5 900 deltagare. Fram till och med den 17 januari 2019 hade 3 566 (78%) vuxna deltagare besvarat enkäten om bältrosvaccination och 1 056 (75%) vårdnadshavare bevarat enkäten om vattkoppsvaccination. Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

 

Vaccination mot vattkoppor för barn

Majoriteten av alla barn uppgavs ha haft vattkoppor (70%) men få hade behövt söka vård (16%) till följd av infektionen (figur 1). Majoriteten av föräldrar instämde antingen till stor del (27%) eller till viss del (48%) att vattkoppor är en mild sjukdom för barn.

Figur 1. Andel barn som haft vattkoppor och andel barn som uppsökt vård i samband med infektion av vattkoppor.

Sammantaget hade de flesta antingen en positiv (46%) eller neutral (39%) inställning till vaccination mot vattkoppor för sitt barn. Idag finns vaccination mot vattkoppor tillgängligt på privata vaccinationsmottagningar som föräldrarna själva får bekosta och endast 9% av barnen var vaccinerade mot vattkoppor. Om vaccination mot vattkoppor skulle inkluderas i det nationella barnvaccinationsprogrammet och erbjudas gratis till barn vid 2 års ålder på BVC så uppgav en majoritet av föräldrarna (84%) att de skulle välja att vaccinera sitt barn (figur 2). Om vaccinet istället skulle erbjudas till tonåringar som ännu inte haft vattkoppsinfektion som liten, uppgav i stort sett alla föräldrar (96%) att de skulle välja att vaccinera sitt barn.

Figur 2. Andel föräldrar som skulle välja att vaccinera sitt barn mot vattkoppor om vaccinet skulle inkluderas i nationellt vaccinationsprogram och erbjudas gratis.  

 

Vaccination mot bältros för vuxna

De flesta (92%) vuxna (16 år eller äldre) kände till sjukdomen bältros även om få (10%) hade haft bältros. Av de som var 80 år eller äldre uppgav en femtedel (20%) att de haft bältros minst en gång. Majoriteten (63%) ansåg att bältros är en ganska allvarlig sjukdom, och andelen ökade med stigande ålder. Sammantaget hade de flesta antingen en positiv (47%) eller neutral (46%) inställning till att vaccinera sig mot bältros (figur 3). Endast en liten andel var negativ (7%) till att vaccinera sig mot bältros.

Figur 3. Vuxnas inställning till att vaccinera sig mot bältros.

Vaccination mot bältros erbjuds idag på vaccinationsmottagningar till egen kostnad och endast ett fåtal personer (2%) var vaccinerade. Om vaccination mot bältros skulle införas i ett nationellt vaccinationsprogram och erbjudas gratis uppgav de flesta personer 50 år och äldre (87%) att de skulle välja att vaccinera sig mot bältros.

 

Vad händer nu?

Enkätsvaren bidrar med viktig kunskap och kommer att analyseras ytterligare framöver. Resultatet kommer att inkluderas i Folkhälsomyndighetens pågående utredning om vaccination mot vattkoppor och bältros till barn respektive vuxna ska ingå i ett nationellt vaccinationsprogram eller inte. 

Meny