Resultat juni 2017

Resultat från Hälsorapports junienkät om användning av antibiotika

Tack till alla er som besvarat junienkäten! Inbjudan att besvara enkäten gick ut till Hälsorapports omkring 5 000 deltagare. Fram till och med den 30 juni hade 3227 vuxna deltagare svarat (82%). Bland vårdnadshavare som besvarar Hälsorapports enkäter för sina barns räkning svarade 864 personer (79%). Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

Kan du själv avgöra om du eller ditt barn behöver antibiotika?

Bland var det vanligaste svaret att de ”aldrig” kan avgöra om de behöver antibiotika när de är sjuka. Föräldrar som svarade för sina barn tyckte oftare att de kunde avgöra om antibiotika behövdes.

Figur 1. Andel (i procent) som anser sig kunna avgöra om de själva eller deras barn behöver antibiotika när de är sjuka.

Har hälsorapports deltagare använt överbliven antibiotika, eller antibiotika utskriven till någon annan?

Bland de som hade använt antibiotika under det senaste året, hade en liten andel tagit antibiotika som antingen fanns kvar hemma sedan ett tidigare behandlingstillfälle (7% av de vuxna och 3% av barnen) eller som var utskriven till någon annan (2% av de vuxna). Det var också mycket få personer (mellan 0 och 2% av alla som svarade) som hade köpt antibiotika utan recept, utomlands eller på internet.

Figur 2. Andel (i procent) som under det senaste året använt antibiotika som funnits kvar sedan tidigare behandling eller som var utskriven till någon annan.

Tankar om antibiotikaresistens

Vuxna deltagare i Hälsorapport fick också frågor om hur de tänker runt antibiotikaresistens. Omkring 70% av de som svarade kände oro inför att antibiotika inte skulle fungera i framtiden. Oron var ungefär lika stor bland olika åldersgrupper. Ungefär lika stor andel av deltagarna svarade att de själva hade möjlighet att påverka situationen så att antibiotika kan fortsätta att fungera i framtiden. Störst tilltro till detta hade deltagare mellan 26 och 65 år.

Bland de som kände oro, var de flesta oroliga för att drabbas svårt eller dö av en infektionssjukdom, eller för att avancerad sjukvård blir mer riskfylld.

En övergripande slutsats från enkäten är att många tycker att det är viktigt att använda antibiotika på ett ansvarsfullt sätt, eftersom antibiotikaresistens kan leda till att fler människor runtom i världen blir sjuka och dör.

Figur 3. Vilket scenario, om antibiotika slutar att fungera, gör dig mest orolig? Andelar (i procent) av alla vuxna deltagare samt i olika åldersgrupper.

Vad händer nu?

Svaren från enkäten kommer att användas som underlag för Folkhälsomyndighetens fortsatta arbete med kommunikation kring antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens, till exempel i höstens informationskampanj om hur alla kan bidra till att antibiotika fortsätter att fungera i framtiden. Läs mer om detta på https://www.folkhalsomyndigheten.se/skyddaantibiotikan/

Meny