Resultat från Hälsorapports enkät om kunskap och attityder om hiv 

Tack till alla er som besvarade enkäten om kunskap om och attityder till hiv. Inbjudan att besvara enkäten gick ut till totalt 9 610 deltagare i åldern 16–97 år. Mellan den 7 april och den 21 april besvarade 4 931 deltagare (51 procent) enkäten. 

En enkät om hiv i Sverige idag

Resultaten ger en lägesbild av allmänhetens kunskap om och attityder till hiv, och ett underlag inför det fortsatta hivpreventiva arbetet. Folkhälsomyndigheten ansvarar för att genomföra och följa upp den nationella hivstrategin och det är inom ramen för denna strategi som det hivpreventiva arbetet sker, på olika nivåer (nationellt, regionalt och lokalt). 

Mot bakgrund av den relativt nya kunskapen om att välbehandlad hiv inte överförs vid sexuella kontakter1 fanns ett behov av att kartlägga den svenska befolkningens kunskap om detta. Det gäller även kunskapen om att den så kallade informationsplikten kan tas bort för de personer som lever med välbehandlad hiv. Det innebär att en person som lever med välbehandlad hiv, efter beslut av personens behandlande läkare, inte behöver berätta om sin infektion till sina sexpartner.

Enkäten innehöll dessutom frågor om erfarenheter av hivtestning och kunskapsbehov om hiv och hivtestning. Nedan redovisas resultaten på några av frågorna.

Data från enkäten har bearbetats genom statistiska metoder så att svaren representerar befolkningen som helhet.

Osäkerhet kring överföringsrisk vid välbehandlad hiv 

Påståendet Personer som tar mediciner och har välbehandlad hiv överför inte hiv till någon annan vid sex ställdes med svarsalternativen sant, falskt, vet inte och vill inte svara

Rätt svar är sant. De flesta svarade vet inte, 41 procent av kvinnorna och 48 procent av männen. Sant svarade 37 procent av kvinnorna och 29 procent av männen och 22 procent av både kvinnorna och männen svarade falskt på frågan. Se Figur 1.

Figur 1. Fördelning av andelar (%) kvinnor och män som svarat på påståendet: Personer som tar mediciner och har välbehandlad hiv överför inte hiv till någon annan vid sex.

Kunskapen var störst i den yngsta åldersgruppen (16–29 år). Bland kvinnorna i denna åldersgrupp var det 58 procent som svarade sant och bland männen var det 40 procent. Med ökad ålder ökade också osäkerheten. Bland de äldre kvinnorna, 65 år och äldre, var det 55 procent som svarade vet inte och bland männen i samma åldersgrupp var det 60 procent.

Okunskap kring att behöva berätta för sexpartner

Påståendet Personer med välbehandlad hiv kan välja om de vill informera sexpartner om sin hivinfektion ställdes med svarsalternativen sant, falskt, vet inte och vill inte svara

Rätt svar är sant. 44 procent av både kvinnorna och männen svarade falskt. 16 procent av kvinnorna och 14 procent av männen svarade sant och 40 procent (kvinnor) respektive 42 procent (män) svarade vet inte. Se Figur 2.
 

Figur 2. Fördelning av andelar (%) kvinnor och män som svarat på påståendet: Personer med välbehandlad hiv kan välja om de vill informera sexpartner om sin hivinfektion.

Bland kvinnorna var det vanligast att svara sant bland de yngsta respondenterna, 16–29 år. 29 procent svarade sant i den åldersgruppen, och 49 procent svarade falskt. I samma åldersgrupp bland männen var det 19 procent som svarade sant och 48 procent som svarade falskt. Osäkerheten ökade med åldern och både bland de äldsta männen och kvinnorna, de som är 65 år och äldre, var det drygt hälften som svarade vet inte

Majoriteten tyckte att en person med hiv ska berätta om det 

Det ställdes även en fråga om vad befolkningen anser att personer som lever med hiv bör göra: Jag tycker att personer med välbehandlad hiv borde informera sexpartner om sin hivinfektion. På denna fråga svarade den absoluta majoriteten håller med helt och hållet: 81 procent av kvinnorna och 84 procent av männen.

Det var fler i de äldre åldersgrupperna som instämde helt och hållet i påståendet. 82 procent bland kvinnorna över 65 år, jämfört med 66 procent bland kvinnorna mellan 16 – 29 år. Bland männen över 65 år var det 85 procent, jämfört med 79 procent bland de yngre männen (16–29 år), som instämde helt och hållet i påståendet. 
 

Vad händer nu?

Under 2022–2023 kommer Folkhälsomyndigheten att publicera resultaten från fler av enkätens frågor, i en rapport som kommer att finnas tillgänglig på Folkhälsomyndighetens webbplats. Resultaten kommer att ligga till grund för myndighetens kommande insatser inom hivprevention på nationell, regional och lokal nivå. Kunskapen kommer även att kunna användas av det civila samhällets organisationer och andra aktörer inom området.

Läs mer 

1Välbehandlad hiv uppnås när virusnivån är minimal. Det gör att det inte finns någon risk för överföring av hiv till sexpartner. Cirka 95 procent av alla som vet om att de lever med hiv har en välbehandlad hivinfektion. Läs mer på: hividag.se