Resultat maj 2021

Resultat från Hälsorapports enkät om tobaks- och nikotinanvändning

 

Stort tack till alla er som besvarade enkäten om tobaks- och nikotinanvändning! Inbjudan att delta gick ut till 4782 av Hälsorapports deltagare över 16 år och fram till och med den 3 juni 2021 hade 2990 personer (62 procent) besvarat enkäten. Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten.

Många uppgav god hälsa 

I enkäten ställde vi frågor om allmänt hälsotillstånd och fysisk träning för att få ett underlag så vi kan förbättra utformningen av dessa frågor i andra hälsoenkäter. Majoriteten av deltagarna (92 procent) uppgav att de hade en bra eller mycket bra hälsa. Hur mycket tid i veckan som ägnades åt fysisk träning där man blev andfådd och svettades varierade (Figur 1). Det var mest vanligt att deltagare uppgav att de ägnade ”mer än en timme, upp till tre timmar” och ”30 minuter eller mindre” i veckan åt fysisk träning. Frågan uppfattades av en del som svår att svara på, både på grund av definitionen av fysisk träning och eftersom nivåer av fysisk träning kan variera mellan olika veckor. Covid-19-pandemin uppgavs också på olika sätt ha påverkat hur mycket tid som ägnades åt fysisk träning. 

Figur 1. Tid som ägnas åt fysisk träning varje vecka (andel av deltagare i åldern 16-88 år)


Snus som innehåller tobak den mest använda produkten 

Bland deltagarna uppgav 13 procent att de använder snus som innehåller tobak. En majoritet av dessa använder snus varje dag. Andelen som snusar skiljer sig åt mellan kvinnor och män, en högre andel män än kvinnor använder snus. Knappt 30 procent uppgav att det snus de oftast använder är smaksatt med annan smak än tobak. Exempel på smaksättning är mint/mentol och fruktsmak.

Fem procent av deltagarna använder tobaksfritt nikotinsnus. Av de som använder nikotinsnus uppgav ungefär hälften daglig användning och hälften att de använder nikotinsnus ibland.  Majoriteten uppgav att det nikotinsnus de oftast använder är smaksatt. 

Cigaretter är den rökprodukt som används av den största andelen deltagare, 8 procent. Användning av övriga rökprodukter, till exempel e-cigaretter, var mindre vanligt.

Var femte person hade förändrat sin användning

Av de deltagare som uppgav att de använder någon tobaks- eller nikotinprodukt svarade ungefär en femtedel att de förändrat sin användning under de senaste sex månaderna. Exempel på förändringar var både ett ökat eller minskat användande av snus och cigaretter och att man bytt till en annan produkt. 

Vad händer nu?

Enkätsvaren bidrar med viktig kunskap och vi kommer att analysera dem ytterligare framöver. Resultaten kommer att användas i Folkhälsomyndighetens arbete med att utveckla uppföljningen inom tobaks- och nikotinområdet. Till exempel kommer resultaten att utgöra underlag i vårt arbete med att utforma frågor om användning av tobaks- och nikotinprodukter i den Nationella Folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, och för att identifiera områden där vi har begränsad kunskap.  

Meny