Resultat april 2017

Resultat från Hälsorapports aprilenkät om djur och natur

Tack till alla er som besvarat aprilenkäten! Inbjudan att besvara enkäten gick ut till Hälsorapports omkring
5 000 deltagare. Fram till och med den 18 maj 2017 hade 3 217 vuxna deltagare svarat (81 %). Bland målsmän som besvarar Hälsorapports enkäter för sina barn hade 849 personer svarat (78 %). Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

Hur ser naturen ut där Hälsorapports deltagare bor?

Det är vanligast, både bland barn och vuxna, att bo nära skogen (se figur 1).

Figur 1. Andel (i procent) deltagare med olika naturtyper inom 100 meter från sin bostad.

Vilka djur är vanligast att se i närheten av trädgården eller kolonilotten?

Bland de deltagare som angett att de hade en trädgård eller kolonilott som de vistats i hade i stort sett samtliga vuxna och barn sett fågel i närheten av denna. Det var även vanligt att ha sett rådjur, ekorre och hare i närheten av trädgården (se figur 2).

Figur 2. Andelen (i procent) barn och vuxna som sett olika djur i närheten av trädgården.

Hur ofta matar barn och vuxna fåglar?

Det är ganska vanligt bland de personer som har besvarat enkäten att ha matat fåglar via ett fågelbord under den senaste vintern. Det är dock något vanligare bland de vuxna (35 % av barn respektive 40 % av vuxna) (se figur 3).

Figur 3. Hur ofta barn respektive vuxna matat fåglar via ett fågelbord under den senaste vintern.

Vad händer nu?

Data från denna enkät tillsammans med data från de två tidigare naturenkäterna kommer att analyseras noggrannare och resultaten användas för att öka vår förståelse kring hur vi i Sverige kommer i kontakt med naturen.

Att vistas i naturen och att jobba i trädgården är i de flesta fall uteslutande hälsofrämjande. Det kan dock finnas viss risk att smittas av infektioner vid till exempel specifika beteenden eller under vissa omständigheter. Naturenkäterna bidrar därmed med viktig kunskap om riskerna kring hur smitta möjligen skulle kunna spridas till människor och husdjur via naturen. Denna kunskap kan användas för att ta fram rekommendationer, så att vi i framtiden kan fortsätta njuta av naturen med ännu mindre risk för smitta.

Meny