Resultat maj 2016

Resultat från Hälsorapports majenkät om antibiotika 

Tack till er alla som besvarat majenkäten! Fram till och med den 10 juni 2016 hade 2 932 vuxna deltagare besvarat majenkäten (cirka 79 % av vuxna deltagare) som handlade om hur hälsorapports deltagare tänker kring att skaffa antibiotika på annat sätt än via direktkontakt med sjukvården. På denna sida har vi gjort en preliminär sammanställning av de svar som inkommit. 

Antibiotika utan recept
Enkätens första fråga löd: Skulle du kunna tänka dig att skaffa antibiotika utan recept från sjukvården? De flesta svarade att de inte skulle kunna tänka sig att skaffa antibiotika utan recept från sjukvården (83 %), medan nio procent kunde tänka sig det och åtta procent inte vet (se Figur 1). 

Figur 1. Fördelning av svaren på frågan ”Skulle du kunna tänka dig att skaffa antibiotika utan recept från sjukvården?”, n=2932.

Av de 264 personer som svarade ja på frågan Skulle du kunna tänka dig att skaffa antibiotika utan recept från sjukvården?, kunde 60 procent tänka sig att skaffa antibiotika vid utlandsvistelse, 47 procent genom bekanta/familj och 27 procent via internetsida som inte är kopplad till den svenska sjukvården. På frågan kunde flera alternativ väljas.

Bland dem som kunde tänka sig att skaffa antibiotika utan recept från sjukvården uppgav 60 procent att de känner sig osäkra på mediciners innehåll om den köps från en internetsida.

EU-symbolen för säker webbhandel av läkemedel
Det finns en EU-symbol för säker webbhandel av läkemedel som ser ut enligt följande (Figur 2). Av deltagarna i enkäten var det endast två procent som kände till symbolen.

Figur 2. EU-symbol för säker webbhandel av läkemedel.

Internetdoktor
Av deltagarna i enkäten har endast ett fåtal någon gång under det senaste 12 månaderna varit i kontakt med en Internetdoktor för att få ett svenskt recept på antibiotika utskrivet.

Överbliven antibiotika
På frågan Vad gör du med överbliven antibiotika? svarade över 80 procent av de som haft överbliven antibiotika att de lämnat in den på apotek, övriga svarsalternativ kan ses i Figur 3.

Figur 3. Vad gör du med överbliven antibiotika? n=1971. Flera alternativ kunde väljas.

Förtroende för läkares bedömning
På frågan Skulle du acceptera att vänta med att få recept för antibiotika utskrivet om läkaren gjorde en sådan bedömning? Svarade 82 procent av de tillfrågade att de skulle acceptera att vänta med att få recept för antibiotika utskrivet om läkaren gjorde en sådan bedömning. 

Frågor om enkäten
Det var första gången vi ställde de flesta av dessa frågor så vi uppskattar alla kommentarer vi fått. Vi fick flera frågor och kommentarer om formuleringen på vissa frågor. Många har kommenterat att det inte fanns relevanta svarsalternativ för vissa frågor och vi tar detta med oss och försöker vara tydligare i framtiden. En fråga föll olyckligtvis bort för flertalet deltagande, denna kommer därför läggas till i en senare enkät.

Vad händer nu?
Enkätsvaren kommer framöver att jämföras med övriga data Folkhälsomyndigheten samlar in kring att skaffa antibiotika på annat sätt än via direktkontakt med sjukvården och hur vanligt detta är, samt förtroendet för läkares bedömning om behovet av antibiotika och hantering av eventuell överbliven antibiotika. De bidrar därmed med viktig kunskap.

Meny