Resultat november 2017

Resultat från Hälsorapports novemberenkät om mässling, påssjuka och röda hund (MPR)

Tack till alla som besvarade novemberenkäten om vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR)!

Inbjudan att besvara enkäten gick ut till Hälsorapports omkring 5 000 deltagare. Totalt svarade 3 875 deltagare, varav 1 595 som hade barn (< 16 år) i hushållet och som därför ombads besvara alla frågor i enkäten. Här nedan kan du se preliminära resultat från enkäten. 

Vaccination av barn mot MPR

I dagens barnvaccinationsprogram ingår vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) vid 18 månaders ålder. Av personer med barn i hushållet svarade 81 procent att de skulle vaccinera barnet enligt det nuvarande programmet, om de hade ett barn i relevant ålder (se figur 1). Ytterligare 17 procent skulle antagligen göra det (se figur 1). Andelen är i samma storleksordning som den vaccinationstäckning som uppnås inom det svenska vaccinationsprogrammet idag.

Nästa fråga gällde ett annat scenario med ett nytt program, där MPR-vaccinet istället skulle erbjudas vid 12 månaders ålder, samtidigt som två andra vaccinationer ges (en mot pneumokocker och ett kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B). I detta scenario skulle barnet få tre sprutor vid samma tillfälle. På denna fråga svarade 54 procent att de skulle vaccinera enligt det nya programmet, och 32 procent att de antagligen skulle göra det (se figur 1).

Figur 1. Viljan att vaccinera sitt barn i enlighet med olika vaccinationsprogram.

* Det nya programmet innebär att MPR-vaccinet erbjuds vid 12 månaders ålder.

Ungefär hälften (49 %) av deltagarna med barn i hushållet trodde att det skulle gå ungefär lika bra rent praktiskt att ge tre sprutor istället för två och 37 procent trodde att det skulle gå lite sämre (se figur 2, panel A). Resultaten fördelade sig jämnare på frågan om hur bekväm personen vore med att dess barn skulle få tre sprutor istället för två: 29 procent kände sig helt bekväma med det, 21 procent ganska bekväma och 26 procent okej (se figur 2, panel B). Det fanns en stor samvariation mellan frågorna: de personer som kände sig bekväma med att barnet skulle få tre sprutor vid samma tillfälle svarade i större utsträckning att de trodde att det skulle gå bättre eller lika bra rent praktiskt.

Figur 2.  Tre sprutor vid samma tillfälle.

Om MPR-vaccinationen erbjöds vid 12 månaders ålder, och man fick möjlighet att skjuta upp den till 18 månaders ålder, skulle majoriteten (60 procent), inte eller antagligen inte vilja göra det (se figur 3). Totalt 20 procent skulle säkert eller antagligen vilja skjuta upp vaccinationen och ytterligare 20 procent skulle kanske vilja göra det. Av de som svarade att de skulle vilja skjuta upp vaccinationen angav två tredjedelar att de trodde att ”det skulle vara för jobbigt för mitt barn att få tre sprutor vid samma tillfälle” som anledning.

Figur 3. Viljan att skjuta upp MPR-vaccinationen till 18 månaders ålder, om den skulle erbjudas vid 12 månaders ålder.

Flera respondenter lyfte andra, mycket praktiska aspekter: var ska de tre sprutorna sättas? Ska de ges samtidigt eller i följd? Hur kommer det bli för BVC-sjuksköterskorna? Blir det inte en ökad risk för biverkningar? Dessa aspekter inkluderar vi också i utredningen.

Vad händer nu?

Svaren från enkäten kommer att användas som underlag i Folkhälsomyndighetens utredning om vid vilken ålder MPR-vaccinationen ska erbjudas barn inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Vi kommer att presentera svaren för olika referensgrupper och de hjälper oss att värdera genomförbarheten av olika vaccinationsalternativ. I enkäten ställde vi endast frågor om tre vaccinationer vid samma tillfälle, vid 12 månaders ålder, men inom utredningen undersöker vi också andra möjliga vaccinationstidpunkter. Vi granskar dessutom vaccinets effekt och säkerhet, både när det ges separat och i kombination med andra vaccin, samt andra faktorer. Utredningens resultat kommer att presenteras under första halvåret 2018.

Här kan du läsa mer om mässling, påssjuka och röda hund:

Mässling

Påssjuka

Röda hund

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund

Meny