Fakta om datainsamlingen 

Hälsorapport drivs av Folkhälsomyndigheten som är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Hälsorapport är en webbpanel som hjälper Folkhälsomyndigheten att få viktig kunskap om befolkningens hälsa och syn på hälsa. 

Deltagarna i Hälsorapport besvarar olika enkäter 

Du som deltar i Hälsorapport bidrar med viktigt kunskap om hälsoläget i Sverige genom att besvara enkäter om hälsorelaterade frågor några gånger om året. Du kan besvara enkäterna med din smarta mobil, läsplatta eller dator. Dina svar är alltid anonyma. 

Under den tid som covid-19 sprids skickas även kortare veckovisa enkäter ut med frågan om man blivit sjuk i akut luftvägsinfektion under veckan som gått. Syfte med dessa veckoenkäter är att kunna beräkna hur många som blivit sjuka i akut luftvägsinfektion (som covid-19 eller influensaliknande sjukdom). Dessa veckovisa enkäter används sedan april 2020 och skickas ut varje vecka så länge Folkhälsomyndigheten anser att resultaten gör nytta. 

Under 2020-2022 har deltagarna även blivit inbjudna till undersökningar för att mäta antal sjuka med covid-19 via självprovtagning. Liknande undersökningar kan bli aktuella igen. Om andra större sjukdomsutbrott uppstår i Sverige kan Hälsorapports deltagare fungera som kontrollgrupp.

Vilka ingår i Hälsorapport webbpanel

Vi samarbetar med Statistikmyndigheten SCB som har gjort ett statistiskt urval från befolkningsregistret, som ska representera Sveriges befolkning. Deltagare har rekryterats vid fem olika tillfällen. Just nu deltar cirka 6 000 personer i Hälsorapport (inbjudna 2021). Under maj 2023 skickas en inbjudan ut till 35 000 personer med förfrågan om att delta i Hälsorapport. Inbjudan går till både vuxna och barn i olika åldrar i hela Sverige.

Så tar Hälsorapport hand om dina svar

Resultatet redovisas alltid helt anonymt och det går inte att urskilja svar från enskilda personer. Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats under Resultat. Den information som du lämnar skyddas av sekretess, det betyder att ingen utanför Folkhälsomyndigheten kan ta del av den. Avidentifierade data lämnas ibland ut för forskningsändamål. All sådan forskning genomgår etisk prövning.

Vilka personuppgifter registreras?

När du går med i Hälsorapport uppger du din e-postadress som vi på Folkhälsomyndigheten sedan använder för att skicka ut inbjudningar till våra webbenkäter. Du behöver också uppge ditt födelseår. Vi kommer även att komplettera med bakgrundsuppgifer om dig som finns hos SCB i befolkningsregistret. Bakgrundsuppgiferna är kön, födelsedatum, län, hushållsinkomst,  hushållsstorlek, utbildningsnivå och om du är född i Sverige.

Dessa uppgifer kommer vi endast att använda när vi sammanställer data, grupperar deltagare eller för att göra ett urval av deltagare till vissa enkäter. Genom de enkäter som du besvarar samlar vi information om hälsotillstånd, samt syn på hälsa och beteenden. Det är endast ett fåtal anställda på SCB, Folkhälsomyndigheten och Ljungbergs Tryckeri AB, som har tryckt och skickat det här brevet till dig, som har tillgång till ditt namn och din postadress.

De lämnade uppgifterna skyddas

Vi på Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). För att få samla in och på andra sätt behandla personuppgifter måste en myndighet ha en laglig grund. För Folkhälsomyndigheten är den lagliga grunden att samla in data för att kunna utföra uppgifter av allmänt intresse, i enlighet med GDPR och med de uppdrag som vi har fått av regeringen. Ändamålet med behandlingen är för vissa enkäter statistikändamål och för andra enkäter är ändamålet nödvändigt av skäl på folkhälsoområdet. Detta innebär att känsliga uppgifter, såsom hälsa, får samlas in.

De uppgifter du lämnar skyddas av 24 kap. 8 § (statistiksekretess) i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Alla som arbetar med Hälsorapport omfattas av reglerna om sekretess och tystnadsplikt.

Information om personuppgifter

Folkhälsomyndigheten är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hanteras på Folkhälsomyndigheten. SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Information om hur SCB behandlar dina personuppgifter hittar du på www.scb.se/personuppgifter. Ljungbergs Tryckeri AB är personuppgiftsbiträde åt Folkhälsomyndigheten för denna inbjudan. 

För att kunna uppdatera bakgrundsuppgifter om dig som har fått den här inbjudan samt kontrollera representativiteten av webbpanelen sparar SCB kopplingen till dina personuppgifter så länge uppgifterna behövs. Kopplingen sparas avskilt från enkätsvar och bakgrundsuppgifter. 

Dina uppgifter kommer att gallras (raderas) enligt gällande regelverk. Uppgifter som behandlas för statistikändamål gallras när de inte längre behövs för sitt ändamål i enlighet med lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I undantagsfall kan uppgifterna komma att bevaras hos Riksarkivet för forskningsändamål i enlighet med samma lag. Uppgifter som behandlas för forskningsändamål hos Folkhälsomyndigheten gallras 10 år efter publicerade resultat. Ljungbergs Tryckeri AB gallrar personuppgifterna efter den här inbjudningsprocessen är klar.

Mer information om dina rättigheter finns att läsa på:

Folkhälsomyndighetens webbplats och SCB:s webbplats. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter